#HVACRVietnam2023

Chuyển đổi sang khu công nghiệp sinh thái, cần chính sách ưu đãi và khuyến khích

Việc chuyển đổi theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong các khu công nghiệp, khu kinh tế...

×

FanPage

HVACR Vietnam