Tin Sự Kiện

INDUSTRY CONNECT

CHẠM ĐẾN CƠ HỘI KẾT NỐI TIỀM NĂNG. Bắt kịp tinh thần phát triển bền vững của Bình Dương và...

HỘI THẢO “ĐỐI PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH VÀ BỆNH LÂY NHIỄM QUA KHÔNG KHÍ”

Xem thêm 

HỘI THẢO “BƠM NHIỆT CÔNG NGHIỆP: TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ KHỬ CARBON”

  26.07.2023
Xem thêm 

HỘI THẢO “NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG CÔNG NGHỆ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ HIỆN NAY”

  26.07.2023
Xem thêm 

HỘI THẢO “CHINH PHỤC MỤC TIÊU NET ZERO TẠI VIỆT NAM BẰNG GIẢI PHÁP LÀM MÁT BỀN VỮNG”

  25.07.2023
Xem thêm 

HỘI THẢO “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG CÔNG NGHỆ LÀM MÁT BỀN VỮNG ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU XANH”

  26.07.2023
Xem thêm 

CAM KẾT NÂNG CAO GIÁ TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI HVACR VIETNAM 2023

Xem thêm 
×

FanPage

HVACR Vietnam