Ninh Thuận: Dành tối thiểu 10% quỹ đất khu đô thị trên 5ha để xây nhà ở xã hội

  05/09/2021

Tỉnh Ninh Thuận yêu cầu chủ đầu tư xây nhà ở thương mại, khu đô thị từ 5ha trở lên tại đô thị loại IV và V phải dành tối thiếu 10% quỹ đất để xây nhà ở xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Phan Tấn Cảnh vừa ký quyết định số 58 ban hành Quy định quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội tại các đô thị loại IV, loại V trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 10/9/2021.

UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô từ 5 ha trở lên tại các đô thị loại IV, loại V phải dành tối thiểu 10% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô nhỏ hơn 5 ha tại các đô thị loại IV, loại V thì chủ đầu tư không phải dành quỹ đất 10% và nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất của dự án theo quy định.

Đối với trường hợp thuộc diện phải bố trí quỹ đất 10% để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định nhưng do có sự thay đổi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của địa phương dẫn đến việc bố trí quỹ đất 10% không còn phù hợp thì Ủy ban nhân dân cấp huyện phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận. Theo đó, trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xác định rõ vị trí, diện tích đất bố trí thay thế tại địa điểm khác trên phạm vi địa bàn. Đồng thời tiến hành điều chỉnh quy hoạch đối với quỹ đất 10% dành để xây dựng nhà ở xã hội tại dự án theo quy định của pháp luật quy hoạch, pháp luật đất đai và pháp luật có liên quan.

Ninh Thuận: Dành tối thiểu 10% quỹ đất khu đô thị trên 5ha để xây nhà ở xã  hội
Tỉnh Ninh Thuận yêu cầu chủ đầu tư xây nhà ở thương mại, khu đô thị từ 5ha trở lên tại đô thị loại IV và V phải dành tối thiếu 10% quỹ đất để xây nhà ở xã hội.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thực hiện việc giao đất, cho thuê đất và xác định giá trị tiền sử dụng đất phải nộp đối với quỹ đất 10% tại dự án theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan; số tiền thu được phải bổ sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn. 

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đã lựa chọn chủ đầu tư trước thời điểm Quy định này có hiệu lực thi hành, nhưng chưa bố trí quỹ đất 10% dành để xây dựng nhà ở xã hội mà sau thời điểm Quy định này có hiệu lực thi hành, dự án đó bị thu hồi theo quy định của pháp luật để giao cho chủ đầu tư khác thì chủ đầu tư dự án đó có trách nhiệm tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch để bố trí bổ sung quỹ đất 10% để xây dựng nhà ở xã hội.

Trường hợp Nhà nước sử dụng quỹ đất 10% để xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công thì chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có trách nhiệm đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi bàn giao quỹ đất này cho Nhà nước. 

Khi chủ đầu tư bàn giao quỹ đất 10% để xây dựng nhà ở xã hội cho Nhà nước thì số tiền đền bù giải phóng mặt bằng theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với quỹ đất 10% này sẽ được trừ vào nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư phải nộp của dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đó. 

Đối với chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các khoản chi phí hợp lý khác theo quy định của pháp luật mà chủ đầu tư đã thực hiện đối với quỹ đất 10% phải bàn giao sẽ được ngân sách nhà nước hoàn trả theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Quy định quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội tại các đô thị loại IV, loại V trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận sẽ có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2021.

Trước đó vào tháng 7/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn, với tổng vốn thực hiện giai đoạn này hơn 9.790 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 đạt khoảng 25 m2 sàn/người, trong đó đô thị đạt 29 m2 sàn/người, nông thôn đạt 22,2 m2 sàn/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người.

Cùng với đó, tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm khoảng 2,9 triệu m2 sàn tương đương 30.442 căn. Trong đó, nhà ở riêng lẻ khoảng 2,2 m2 sàn tương đương 18.827 căn; nhà ở thương mại khoảng 235.668 m2 sàn tương đương 1.964 căn; nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự do, người thu nhập thấp khoảng 118.190 m2 sàn/2.364 căn.

Nguồn: thuongtruong.com.vn

Chia sẻ:
×

FanPage

HVACR Vietnam